การสมัครสมาชิกสมาคมฯ

เพียงการสมัครเป็นสมาชิกของ

สมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา

เป็นกุศลประโยชน์แก่สถาบันเก่าที่ตนเคยศึกษาเล่าเรียน

 

สศค.ก.ล.ว.KATA ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา ด้วยค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงครั้งเดียวตลอดชีพ เป็นเงิน 520 บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาท)

(1)   โอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา” เลขที่บัญชี 013-283640-8  ประเภทออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาใบโอนเงินหรือใบนำฝาก

(2)   ถ่ายสำเนาใบสมัครสมาชิกฯในหน้าถัดไป(ขยายลงบนกระดาษขนาดA4) พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้องชัดเจน

(3)   นำใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินหรือใบนำฝาก ส่งผ่านทางโทรสารหมายเลข 0 2639 5929 หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง สมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา เลขที่ 1334 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

(4)   ทางสมาคมฯจะส่งบัตรสมาชิกและใบเสร็จรับเงินแก่ท่านทางไปรษณีย์

 

โปรดแจ้งหรือติดต่อที่

สำนักงานสมาคมฯ mb. 08 7101 4757