ประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นมาสมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา

 

แรกเดิมที สมาคมศิษย์เก่ากุหลาบวิทยา เริ่มก่อตั้งขึ้นตามประสงค์ของอดีตครูใหญ่ ชัช นาคะทัต โดยการรวมตัวของศิษย์เก่าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ในรามปี พ.ศ. 2522 หรือ 2523 ซึ่งนับล่วงมา 30 ปี จากที่โรงเรียนได้ยื่นขอจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2491 ครั้งนั้นมีนายกสมาคมฯ ท่านแรก เป็นศิษย์เก่า ก.ล.ว. รุ่นที่ 3 แต่ต่อมาด้วยเหตุบางประการทำให้การดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลานานราว 20 ปี

 

กระทั่ง สมัยบาทหลวงศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์และครูใหญ่โรงเรียนกุหลาบวิทยาในขณะนั้น (พ.ศ.2543-2547 ได้ร่วมกันส่งเสริมให้ศิษย์เก่ากลับมาร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน จึงได้ผลักดันก่อตั้งสมาคมขึ้นมาอีกครั้ง ในนาม "สมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา" เพื่อดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมกิจการของโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2546